Metodologie vědy a optimalizace webových stránek

O SEO se občas mluví jako o magii. Je tomu tak ovšem neprávem. SEO využívá metody a techniky, které obstojí i v požadavcích metodologie vědy. V tomto článku se chci zaměřit na metody a techniky, které se využívají při optimalizaci webových stránek a poodhalit co stojí za domnělou magií.

Metody a nástroje využitelné při optimalizaci

Existují dva základní metodické přístupy: kvalitativní a kvantitativní. Hlavní těžiště optimalizace webových stránek spočívá v kvantitativní metodě. Poznatky z kvalitativních metod vám mohou pomoci zejména v koncepční fázi projektu.

Kvantitativního nástroje optimalizace webových stránek

A/B testování - účinný nástroj pro testování hypotéz. Vždy zkoumá jak proměnné ( např. různé vzhledy, různé texty, atd. ) ovlivňují chování uživatelů. Dnes začleněno v Google Analytics jako Experiment.

Dotazníky a anketky: pravděpodobně nejčastěji používaný nástroj sociologů i marketérů. Dotazníky lze sbírat jak v reálném prostředí ( např. rozhovory na prodejně ), nebo online. Online dotazníky ze své podstaty nemůžou být reprezentativní pro celou populaci, ale mohou přinést cená data o návštěvnících určitých stránek.

Datamining - analýza dat: další technikou kvantitativního přístupu je analýza dat. Data získáváme nejčastěji prostřednictvím analytického kódu, který je na měřených stránkách. Dalším významným zdrojem dat jsou informace o prodeji ( co, kolik, kdy ). Populárním se stalo i měření sociálních sítí.

Postup kvantitativního výzkumu

  1. teoretická východiska
  2. hypotéza
  3. výběr nástroje
  4. ověrení hypotézy
  5. formulace výsledků v konfrontaci s teoretickými východisky

Kvalitativní nástroje optimalizace webových stránek

Experiment - testování uživatelem: užitečné informace můžeme získat pomocí experimentu s cílovou skupinou. Z cílové skupiny si vybereme ochotného respondenta. Experiment spočívá v představení webové stránky respondentovi, který by bez našeho popudu měl poznat k čemu stránka slouží, jak ji ovládat, nebo na ní najít pro něj důležitou informaci. Vše lze nahrávat na webkameru, nebo využít zkušeného pozorovatele, který si zaznamenává reakce subjektu. Při experimentu lze využití webkamery, která může automatizovaně sledovat pohyby očí i výrazu mimiky. Tyto údaje lze dále softwarově zpracovat .

Nestandardizovaný rozhovor: rozhovor můžeme vést s odborníkem na danou oblast, nebo s respondetem z cílové skupiny. V rámci rozhovoru máme přijít na důležitá témata, potřeby i zvyklosti v daném oboru. Ve své podstatě se jedná o nejzákladnější techniku, kterou využívá snad každý konzultant ( ať už vědomě, či nevědomě ). Záznam z rozhovoru může být buď ve forma poznámek, nebo u rozsáhlejších témat i formou audiozáznamu.

Obsahová analýza: jedná se o další základní metodu kreativních konzultantů. Obsahová analýza spočívá v analyzování výsledků SERP ( vyhledávacích dotazů ), ale i v analýze webových stránek klienta, nebo jeho konkurence. Při obsahové analýze se snažíme podchytit použitá klíčová slova, formu sdělení, technické provední a další faktory, které mají, nebo můžou mít vliv na úspěšnost webu. Výsledek analýzy jsou naše hypotézy, které pak následně můžeme otestovat v experimentu, nebo pomocí kvantitativních metod.

Postup kvalitativního výzkumu

  1. teoretická východiska
  2. výběr nástroje
  3. záznam měření
  4. analýza
  5. vytvoření hypotéz -> teoretická východiska

Vyzkoušej nás

Nechejte nás hlídat a kontrolovat váš projekt.

a připoj se k 866 projektům